CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Despre CNSM

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) este un centru sindical naţional-interramural de tip confederativ, care întruneşte pe principii benevole centre sindicale naţional-ramurale şi este independentă faţă de autorităţile publice, de partide şi alte organizaţii social-politice, de asociaţii ale patronatelor şi faţă de organizaţiile obşteşti, nu este supusă controlului lor şi nu li se subordonează.

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova este constituită din 26 de centre sindicale naţional-ramurale, care întrunesc circa 420 mii membri de sindicat.

Printre ei sunt angajaţi din învăţămînt şi ştiinţă, agricultură şi alimentaţie, deservirea socială şi producerea de mărfuri, comunicaţii, construcţii, industria uşoară, cooperaţia de consum, comerţ şi antreprenoriat, industria chimică şi resursele energetice, oameni de cultură, colaboratori din sistemul MAI, instituţiile de stat şi alte ramuri.

Confederaţia Națională a Sindicatelor din Moldova este membră cu drepturi depline a Confederației Generale a Sindicatelor (or. Moscova).

Din februarie 2010, CNSM a devenit membră a Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor (ITUC), care întruneşte în rîndurile sale 333 centre sindicale naţionale din 162 de ţări şi regiuni, cu un total de 180 milioane de membri.

Principiile fundamentale pe care le apără şi promovează Confederaţia sunt democraţia, libertatea, solidaritatea, transparenţa, egalitatea în drepturi şi în şanse.

Confederaţia are, în principal, următoarele scopuri: reprezentarea şi protejarea la nivel naţional a drepturilor şi intereselor social-economice, profesionale, de muncă, colective şi individuale ale membrilor de sindicat; actualizarea şi dezvoltarea dialogului social şi parteneriatului social; realizarea progresivă a dreptăţii sociale şi demnităţii muncii, consolidarea sindicatelor de toate nivelurile şi fortificarea societăţii civile;
Confederaţia realizează scopurile declarate prin: negocierea şi încheierea convenţiilor colective la nivel naţional; reprezentarea organizaţiilor-membre, în condiţii de egalitate cu partenerii sociali, în administrarea  bugetului de asigurări sociale de stat, fondurilor asigurării de asistenţă medicală, şomaj etc.; participarea la elaborarea proiectelor de programe, de legi şi de alte acte normative, care au ca obiectiv reglementarea drepturilor şi intereselor profesionale, de muncă, economice şi sociale ale membrilor de sindicat; acordarea asistenţei juridice şi apărarea intereselor colective şi individuale ale membrilor săi la toate nivelurile, inclusiv în instanţele judecătoreşti; monitorizarea respectării Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de Parlamentul Republicii Moldova.

CNSM a fost constituită la 7 iunie 2007, prin fuziunea a 2 centre sindicale naţional – interramurale: Confederaţia Sindicatelor din Republica Moldova şi Confederaţia Sindicatelor Libere din Republica Moldova „Solidaritate”.

Imnul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova

Descarcă Imnul CNSM în format audio aici.

Descarcă textul Imnului CNSM aici.

Logo CNSM

Logo CNSM aici.


Conducerea CNSM


Oleg Budza

Oleg Budza

Preşedinte
Mihail Hîncu

Mihail Hîncu

Vicepreşedinte
Sergiu Sainciuc

Sergiu Sainciuc

Vicepreşedinte
Petru Chiriac

Petru Chiriac

Vicepreşedinte
Anatolie Nistor

Anatolie Nistor

Preşedintele Comisiei de Cenzori


Comitetul Confederal

Componenţa

(1) Comitetul Confederal se constituie potrivit criteriilor stabilite de Regulamentul Comitetului Confederal şi include câte un reprezentant al fiecărei organizaţii-membre.

(2) Reprezentanţii organizaţiilor-membre în Comitetul Confederal sunt mandataţi/revocaţi de organele competente ale acestora.

Convocarea

 • Comitetul Confederal îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul aprobat de Consiliul General şi se reuneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie, dar nu mai rar decât o dată la trei luni.
 • Comitetul Confederal decide cu majoritatea simplă a voturilor exprimate, dacă nu există alte dispoziţii expres prevăzute în Statut, cu condiţia că la şedinţă participă cel puţin 2/3 din reprezentanţii organizaţiilor-membre cu drept de vot.
 • În cazul în care şedinţa nu întruneşte majoritatea prevăzută la alin. (2), se convoacă o nouă reuniune care lucrează valabil şi este deliberativă în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Comitetului Confederal.
 • Data, locul şi ordinea de zi a reuniunii Comitetului Confederal se stabilesc de preşedintele Confederaţiei.
 • La cererea a cel puţin 1/3 din membrii Comitetului Confederal, organizaţiile-membre ale cărora reprezintă minimum 1/4 din efectivul sindical al Confederaţiei, Comitetul Confederal va fi convocat, în regim de urgenţă, la data care va fi stabilită conform prevederilor Regulamentului Comitetului Confederal.

Atribuţiile

(1) Comitetul Confederal este organul de conducere al Confederaţiei în perioada dintre şedinţele Consiliului General.

(2) Comitetul Confederal:

 • defineşte poziţiile Confederaţiei în probleme de actualitate sindicală naţională şi internaţională;
 • îndeplineşte rezoluţiile şi hotărârile Congresului, Consiliului General, elaborând planuri concrete de acţiuni;
 • convoacă Congresul Extraordinar în condiţiile prevăzute de prezentul Statut;
 • examinează cererile de afiliere a centrelor sindicale naţional-ramurale;
 • examinează proiectele convenţiilor colective de muncă (nivel naţional), desemnează reprezentanţii Confederaţiei în Comisia naţională pentru consultări şi negocieri colective, în alte organe de lucru în cadrul parteneriatului social;
 • gestionează, în comun cu partenerii sociali, mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat şi administrează fondurile naţionale create cu contribuţia salariaţilor;
 • posedă, foloseşte şi dispune de patrimoniul Confederaţiei şi gestionează fondurile speciale ale acesteia;
 • decide declanşarea acţiunilor de protest;
 • coordonează activitatea organizaţiilor de femei, de tineret, Consiliului educaţional, Inspecţiei muncii a sindicatelor, altor structuri sindicale pe care le creează Comitetul Confederal, adoptă regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora;
 • prezintă Consiliului General rapoarte anuale privind activitatea sa;
 • aprobă structura aparatului Confederaţiei ;
 • exercită alte împuterniciri delegate de Consiliul General;
 • acordă preşedintelui Confederaţiei împuternicirile pe care le găseşte necesare.

 

Consiliul General

Componenţa

(1) Consiliul General este compus din:

 • reprezentanţi ai organizaţiilor-membre, în funcţie de numărul membrilor de sindicat şi nivelul achitării cotizaţiilor către Confederaţie;
 • preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul confederal.

(2) Reprezentanţii organizaţiilor-membre sunt mandataţi/revocaţi de către organele lor competente.

Convocarea

 • Consiliul General se convoacă în şedinţe de Comitetul Confederal ori de câte ori este necesar, însă nu mai rar decât o dată pe an.
 • Consiliul General se consideră deliberativ dacă la el participă cel puţin 2/3 din reprezentanţii organizaţiilor-membre cu drept de vot.
 • Consiliul General adoptă decizii cu majoritatea simplă a voturilor exprimate, dacă nu există alte dispoziţii expres prevăzute în Statut.
 • În cazul în care reuniunea nu întruneşte majoritatea prevăzută la alin (2), în timp de 15 zile calendaristice se convoacă un nou Consiliu General care este deliberativ cu prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
 • Data, locul şi ordinea de zi a şedinţei Consiliului General se stabilesc, de regulă, de Comitetul Confederal.
 • Prin derogare de la alin. (1), la cererea organelor abilitate a cel puţin 1/3 din organizaţiile-membre, care reprezintă minimum 1/4 din efectivul sindical al Confederaţiei, Consiliul General se convoacă de preşedintele Confederaţiei.

Atribuţiile

(1) Consiliul General este organul de conducere între congrese şi îşi desfăşoară activitatea în baza propriului Regulament.

(2) Consiliul General:

 • hotărăşte în probleme generale privind activitatea Confederaţiei, determină politicile sindicale de realizare a strategiilor şi programului de acţiuni stabilite de Congres;
 • modifică şi completează Statutul cu cel puţin 2/3 de voturi din numărul total de membri ai Consiliului General;
 • aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale Consiliului General, Comitetului Confederal şi Comisiei de cenzori;
 • validează împuternicirile membrilor Consiliului General mandataţi de organizaţiile-membre ale Confederaţiei;
 • validează mandatul membrilor Comitetului Confederal şi ia notă de revocarea reprezentanţilor organizaţiilor-membre;
 • alege şi revocă membrii Comisiei de cenzori în caz de demisie, schimbarea locului de muncă, nerespectarea Statutului Confederaţiei, săvârşirea unor fapte care, prin efectul lor, pot prejudicia interesele şi imaginea Confederaţiei, motivate din punct de vedere juridic;
 • adoptă şi modifică bugetul anual al Confederaţiei, determină mărimea cotizaţiei de membru;
 • revocă preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul confederal, preşedintele Comisiei de cenzori în caz de demisie, schimbarea locului de muncă, nerespectarea Statutului Confederaţiei, săvârşirea unor fapte care, prin efectul lor, pot prejudicia interesele şi imaginea Confederaţiei, motivate din punct de vedere juridic;
 • alege, în cazul vacanţei funcţiei preşedintelui, vicepreşedintelui/vicepreşedinţilor, secretarului confederal, preşedintelui Comisiei de cenzori, în termen de maxim 90 de zile calendaristice, alte persoane care continuă mandatul funcţiei predecesorului/predecesorilor;
 • se pronunţă, în caz de necesitate, asupra justeţei hotărîrilor Comitetului Confederal şi a dispoziţiilor preşedintelui Confederaţiei;
 • interpretează, la sesizare, Statutul şi regulamentele structurilor Confederaţiei;
 • hotărăşte asupra afilierii/retragerii Confederaţiei la/din organizaţiile sindicale internaţionale;
 • deleagă Comitetului Confederal împuternicirile pe care le găseşte necesare.

 


Congresul

Congresul este organul suprem de conducere al Confederaţiei.

 • Congresul ordinar se convoacă prin hotărârea Consiliului General o dată la 5 ani. Consiliul General stabileşte ordinea de zi a Congresului, cu cel puţin, trei luni înainte de data desfăşurării acestuia.
 • Congresul este deliberativ în prezenţa a cel puţin două treimi din delegaţii care au mandatul majorităţii organizaţiilor-membre cu drept de vot.
 • Congresul decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor exprimate, dacă nu există alte dispoziţii expres prevăzute în Statut.
 • Alegerea delegaţilor la Congres se petrece potrivit statutelor organizaţiilor-membre, conform normei şi modului stabilit de către Consiliul General, în funcţie de numărul membrilor de sindicat şi nivelul achitării cotizaţiilor către Confederaţie în perioada dintre congrese.DepartamenteDepartamentul organizare, educație și informare

Departamentul organizare, educaţie şi informare al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova are în competenţa sa promovarea principiilor mişcării sindicale; monitorizarea respectării Statutului CNSM, îndeplinirea hotărîrilor şi rezoluţiilor congreselor, conferinţelor, şedinţelor Consiliului General şi a Comitetului Confederal; planificarea şi coordonarea desfăşurării acţiunilor comune ale Consiliului General, Comitetului Confederal, Centrelor sindicale naţional-ramurale privind activitatea organizatorică, educaţională şi de informare; evidenţa statisticii sindicale; coordonarea activitatății Consiliilor interramurale-teriotriale ale sindicatelor, Consiliului de Femei, Comisiei de Tineret; organizarea și activităților de instruire a activului sindical.

 IMG_4932=

 

Tamara MIROVSCHI

Şef de Departament

Tel.: 022-26-65-72


Departamentul protecție social-economică

Departamentul protecţie social-economică al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova efectuează expertiza proiectelor de legi şi a altor acte normative privind problemele economice şi sociale şi înaintează propunerile şi obiecţiile respective organelor administraţiei publice centrale; participă, după caz, în cadrul comisiilor parlamentare şi guvernamentale la examinarea proiectelor actelor legislative ce ţin de drepturile economice şi sociale ale populaţiei; colaborează cu partenerii sociali şi alte instituţii şi organizaţii din ţară în problemele ce vizează protecţia social-economică a salariaţilor; analizează principalii indicatori ce caracterizează situaţia economică şi socială a ţării, inclusiv în domeniul salarizării, dezvoltării dialogului social, studierii nivelului de trai al populaţiei, situaţiei pe piaţa muncii şi înaintează propunerile respective; examinează petiţii; acordă instruire şi ajutor practic.

 IMG_4926

 

Ana MOLDOVANU

Şef de Departament

Tel.: 022-26-65-66

Departamentul juridic

Departamentul juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova reprezintă şi apără drepturile şi interesele profesionale, economice, de muncă şi sociale colective şi individuale ale membrilor de sindicat în autorităţile publice de toate nivelurile, în asociaţiile obşteşti, în faţa patronilor şi asociaţiilor acestora; analizează problemele curente şi de perspectivă cu caracter juridic ce vizează interesele membrilor de sindicat; monitorizează cazurile de încălcare a drepturilor sindicale. Acordă asistență membrilor de sindicat în problemele juridice ce rezultă din raporturile de muncă şi examinează petiţiile acestora; asistă organele sindicale în aplicarea corectă a legislaţiei muncii şi legislaţiei cu privire la sindicate, dar și în cazurile examinării şi soluţionării litigiilor individuale şi conflictelor colective. Participă la instruirea juridică a membrilor de sindicat.

 IMG_4944

 

Ion PREGUZA

Şef de Departament

Tel.: 022-26-65-63


Inspectoratul Muncii al Sindicatelor

Inspectoratul Muncii al Sindicatelor exercită controlul asupra respectării legislaţiei muncii şi altor acte normative în domeniul muncii la întreprinderi, instituţii şi organizaţii cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, unde activează organizaţii sindicale.

Elena_Carchilan

 

Elena CARCHILAN

Şef al Inspectoratului Muncii al Sindicatelor

Tel.: 022-26-65-77

Departamentul finanțe, contabilitate și asigurări sociale

Departamentul finanţe, contabilitate şi asigurări sociale al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova asigură evidența contabilă a CNSM, gestionează patrimoniul și bugetul sindical, repartizează și duce evidența biletelor pentru tratamentul balneo-sanatorial al membrilor de sindicat și pentru odihna de vară a copiilor membrilor de sindicat.

2_051_250_new

 

Tatiana OLOI

Şef de Departament

Tel.: 022-26-65-13

Departamentul mass-media și relații internaționale

Departamentul mass-media și relații internaționale al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova asigura elaborarea și difuzarea materialelor informative cu privire la activităţile CNSM şi ale sindicatelor de ramură, stabilește parteneriate şi relaţii reciproc avantajoase cu instituţiile reprezentative de presă, dezvoltă comunicarea cu publicul; inițiază, dezvoltă și consolidează relații de colaborare cu organizațiile sindicale internaționale și alți parteneri externi.

IMG_4918

 

Rodica POPESCU

Şef de Departament

Tel.: 022-26-65-09

Departamentul secretariat şi protocol

Departamentul secretariat și protocol al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova exercită următoarele funcţii: examinarea documentelor de intrare şi de ieşire, cît şi a celor interne, ce  urmează a fi prezentate pentru raport conducerii; primirea, înregistrarea, evidenţa, păstrarea, expedierea şi distribuirea corespondenţei; efectuarea controlului examinării şi executării în termen a documentelor; asigurarea sistematizării, păstrării şi folosirii documentelor de arhivă; organizarea multiplicării documentelor.

04_250

 

Elena CONŢESCU

Şef de Departament

Tel.: 022-26-65-08


Departamentul administrarea patrimoniului sindical, servicii tehnice și exploatare

Departamentul administrarea patrimoniului sindical, servicii tehnice și exploatare al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova asigură gestionarea și modernizarea patrimoniului sindical, care include instituții balneo-climaterice și tabere de odihnă pentru copii, edificii din proprietatea CNSM.

Triboi_site

 

Nicolae TRIBOI

Şef de Departament

Tel.: 022-26-65-34


Structuri ale CNSM


Consiliile Interramurale Teritoriale ale Sindicatelor
Nr. d/o Denumirea consiliului Preşedinte Contacte
1. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Anenii Noi BOSTAN Daria MaximFNSAA „AGROINDSIND” MD-6501, r-nul. Anenii Noi, s. Ruseni, str. Trandafirilor, 7
 • Tel: 0-265-22979
2. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Basarabeasca NICOLAEV NicolaeIvanFederaţia Sindicală a Feroviarilor MD-3818, r-nul Comrat, s. Cioc-Maidan, str. Okteabriskaia, 72
 • Tel: 0-297-82620
 • Fax: 0-297- 25530
3. Consiliul interramural al sindicatelor din municipiul Bălţi DĂNILĂ Ludmila LeonidFederația „SINDINDCOMSERVICE” MD-3100, mun. Bălţi, str. Independenţei, 1
 • Tel/fax: 0-231-23325
4. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Briceni NAVROȚCHII Eugeniu VladimirFederaţia ”SINDASP” MD-4701, or. Briceni, str. Independenței, 48
 • Tel: 0-247-23310
5. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Cahul COTOROBAI Maria NicolaeFederaţia ”SINDASP” MD-3900, or. Cahul, str. B. P. Haşdeu, 11
 • Tel/fax 0-299-28581
6. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Cantemir MĂTCAȘ Natalia SpiridonFederaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei MD-7301, or. Cantemir, str. Trandafirilor, 2
 • Tel/fax 0-273-23146
7. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Călăraşi DAMIR Tamara CozmaFederația Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei MD-4400, or. Călăraşi, str. Biruinţei, 1
 • Tel: 0-244-20631
 • Fax: 0-244-20717
8. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Căuşeni SANDU Nicolae MarinFNSAA „AGROINDSIND” MD-4300, or. Căuşeni, bd. M. Eminescu, 24 a
 • Tel/fax: 0-243-22247
9. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Cimişlia ȘEVCENCO Alexandra AndreiFNSAA „AGROINDSIND” MD-4101, or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 12
 • Tel: 0-241-22732
 • Fax: 0-241-22056
10. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Criuleni SAVIN Grigore AlexeiFederaţia ”SINDASP” MD-4801, or. Criuleni, str. 31 August, 108
 • Tel/fax: 0-248-22057
11. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Donduşeni SLESARI Boris AxentieFederaţia „SĂNĂTATEA” MD-5101, or. Donduşeni, str. Eminescu 26
 • Tel: 0-251-22587
 • Fax: 0-251- 23205
12. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Drochia ENI Dumitru SemionFederaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei MD-5201, or. Drochia, bd. Independenţei, 15
 • Tel/fax: 0-252-23996
13. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Dubăsari SPINOVSCHI Raisa AfanasieFederaţia ”SINDASP” MD-4571, r-nul Dubăsari, s.Cocieri, Primăria
 • Tel: 0-248-52236
14. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Edineţ CIOBANU Stela TudorFNSAA „AGROINDSIND” MD-4401, or. Edineţ, şos Bucovinei, 37
 • Tel/fax: 0-246-22431
 • 0-246-25929
15. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Făleşti VOLOȘCIUC Silvia GavrilFederaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei MD-5949, or. Făleşti, str. A. Mateevici, 97a
 • Tel/fax: 0-259-22240
 • 0-259-22002
16. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Floreşti BUMBAC Grigore ProcopieFNSAA „AGROINDSIND” MD-5000, or. Floreşti, str. Ștefan cel Mare, 63
 • Tel/fax: 0-250-21041
17. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Glodeni STELEA Pavel AndreiFNSAA „AGROINDSIND” MD-4900, or. Glodeni, str. Suveranităţii, 4
 • Tel/fax: 0-249-23089
18. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Hînceşti CIMPOIEȘU Ana GheorghiiFederaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei MD-3401, or. Hînceşti, str. M. Hîncu, 126
 • Tel: 0-269-23841
19. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Ialoveni MIROLIUBOV Nina GheorgheFederaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei MD-6801, or. Ialoveni, str. Al. cel Bun, 78
 • Tel: 0-268-27290
20. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Leova LUPU Eugeniu SerafimFederaţia „SĂNĂTATEA” MD-6301, or. Leova, str. Ștefan cel Mare, 63
 • Tel: 0-263-94189
 • Fax: 0-263-22144
21. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Nisporeni GUȚANU Nina IonFederaţia ”SINDASP” MD-6401, or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 55
 • Tel/fax: 0-264-22975
22. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Ocniţa STURZINSCHI Ecaterina DumitruFederaţia ”SINDLEX” MD-7100, or.Ocniţa, str. Independenţei, 47
 • Tel: 0-271-23186
 • Fax: 0-271-21459
23. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Orhei MALAI Alexandru IonFederaţia ”SINDASP” MD-3505, or. Orhei, str. Eminescu, 2
 • Tel: 0-235-21302
 • Fax: 0-235-20743
24. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Rezina PLATON Vera NicolaeFNSAA ”AGROINDSIND” MD-5402, r-nul Rezina, s. Pripiceni
 • Tel: 0-254-22669
 • Fax: 0-254-65263
25. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Rîşcani SEMENIUC Tudor IonFederaţia Sindicalî a Educaţiei şi Ştiinţei MD-5400, or Rîșcani, str. Independenței, 164
 • Tel: 0-256-23052
 • Fax: 0-256-23031
26. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Sîngerei MOCANU Tudor SergheiFNSAA „AGROINDSIND” MD-6201, or. Sîngerei, str. Independeţei, 124
 • Tel: 0-262-23557
 • Fax: 0-262-21777
27. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Soroca BABICI Grigore IonFNSAA „AGROINDSIND” MD-3000, or. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5
 • Tel: 0-230-22295
 • Fax: 0-230-23574
28. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Străşeni PALADI Mihail PetruFederaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei MD-2012, or. Chişinău, str. 31 August 129, Casa Sindicatelor
 • Tel: 022- 23-74-24
29. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Şoldăneşti BODIU VilenaFederaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei MD-7201, or. Şoldăneşti, str. Păcii, 13
 • Tel: 0-272-25842
30. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Ştefan Vodă LUTENCO Vinidict DanilFNSAA „AGROINDSIND” MD-4201, or. Ştefan Vodă, str. Constructorilor, 3
 • Tel: 0-242-22974
 • Fax: 0-242-23223
31. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Taraclia CARAGHIOZ Dumitru PetruFNSAA „AGROINDSIND” MD-7400, or. Taraclia, str. Comsomolului, 2
 • Tel: 0-294-23031, 0-294-23179
 • Fax: 0-294-24430
32. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Teleneşti ȘPAC Zinaida SemionFederaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei MD-5801, or. Teleneşti, Ştefan cel Mare, 8/7
 • Tel/fax: 0-258-22004
33. Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Ungheni LUPU Rodica TeodorFNSAA „AGROINDSIND” MD-3400, or. Ungheni, str. Naţională, 9
 • Tel/fax: 0-236-23344
34. Consiliul interramural al sindicatelor din UTA Găgăuzia VORNICOVA Natalia IlieFederaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei MD-3800, or. Ciadîr–Lunga, str. Enghels,3
 • Tel: 0-298-22505
 • Fax: 0-298-23192

Consiliul de Femei

Consiliul de Femei este o structură a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, care are drept scop protejarea drepturilor profesionale, economice şi sociale ale femeilor membre de sindicat prin: monitorizarea respectării legislaţiei în vigoare vizînd protecţia drepturilor sociale şi de muncă ale femeilor; participarea activă la realizarea politicilor sindicale; colaborarea cu structurile statale şi societatea civilă, prin conjugarea eforturilor, în vederea consolidării mediului favorabil schimbărilor democratice, constituirii unei societăţi cu drepturi şi şanse egale pentru femei şi bărbaţi.


Comisia de Tineret

Comisia de Tineret din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova are următoarele sarcini: implementarea politicii de tineret a CNSM, consolidarea unităţii de acţiuni a tinerilor sindicalişti în vederea protejării drepturilor şi intereselor tinerilor membri de sindicat; elaborarea şi înaintarea propunerilor pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ şi normativ în domeniul tineretului; organizarea activităţilor de informare despre acţiunile CNSM şi de formare a imaginii pozitive a sindicatelor; participarea în procesul de educaţie sindicală a tinerilor şi atragerea acestora în mişcarea sindicală; cooperarea multilaterală cu organizaţiile similare de tineret la nivel naţional şi internaţional.

Institutul Muncii

Institutul Muncii este pilonul educaţiei şi formării cadrelor sindicale în cadrul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova. Activitatea sa este axată pe următoarele direcţii principale: coordonarea şi implementarea metodologiei ştiinţifico-didactice a sistemului educaţional al CNSM; elaborarea programelor de formare continuă a funcţionarilor şi activiştilor sindicali şi a programelor tematice; formarea cadrelor şi militanţilor sindicali de nivel naţional-interramural; acordarea asistenţei metodico-didactice pentru desfăşurarea procesului de formare la diferite niveluri; elaborarea studiilor, sondajelor sociologice, analizelor, cercetărilor ştiinţifice în domenii de interes sindical.Dacă aveţi propuneri, recomandări sau doleanţe ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau sa ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova