CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Sindicatele indignate de faptul că Guvernul nu a luat în considerație argumentările expuse în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective

06.10.2016

cnsm-e1474351117367

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a expediat președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Andrian  Candu, o scrisoare prin care își exprimă indignarea față de faptul că Guvernul,  la 28.09 2016, a aprobat proiectul de Lege cu privire la exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Textul integral al scrisorii îl puteți vedea mai jos:

Domnului  Andrian  CANDU,                                                    

președinte al Parlamentului 

Republicii Moldova,

Stimate domnule președinte al Parlamentului,

Prin prezenta, ne exprimăm  indignarea față de faptul că Guvernul, la 28.09 2016, a aprobat proiectul de Lege cu privire la exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri cu încălcarea prevederilor art. 19 și art. 20 din Legea privind actele legislative nr. 780 din 27.12.2001, cu abatere de la prevederile Codului muncii, Legii salarizării – XV din 14.02.2002, neluînd în considerare argumentările sindicatelor expuse în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective în ședința din 16.06.2016.

Așadar, reieșind din prevederile proiectului, raporturile dintre zilier și beneficiar se stabilesc fără încheierea unui contract individual de muncă. Nu au fost prezentate costurile și beneficiile în rezultatul implementării acestui act normativ, cum va fi asigurată respectarea drepturilor și intereselor zilierului, beneficiarului și ale statului, definiția „salariul zilierului” nu corespunde noțiunii deja existente.

Potrivit art. 288 din Codul muncii, „litigiile individuale de muncă care nu au fost soluționate de salariat și angajatorul persoană fizică pe cale amiabilă se soluționează de către instanța de judecată în condițiile prezentului cod (titlul XII)”. Totodată, art. 289 al aceluiași cod, statuează că documentul „ce confirmă munca la angajatorul persoană fizică servește contractul individual de muncă încheiat în forma scrisă …”.

Reieșind din prevederile art.13 al proiectului de Lege, deși este stabilit că litigiile dintre zilier și beneficiar (persoană juridică sau fizică) nesoluționate pe cale amiabilă, se vor soluționa de către instanțele de judecată, dovada existenței raporturilor juridice (de muncă) din partea zilierului rămîne a fi extrem de dificilă. Or, acesta nu dispune de nici un document care să confirme acest fapt.

Prin aprobarea acestei legii, o bună parte din angajatori care practică încheierea contractelor individuale de muncă de tip sezonier, vor renunța la asemenea practici, deoarece această lege îi va absolvi de responsabilitățile care le revin conform legislației muncii (achitarea plăților, contribuțiilor la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale de stat și la fondurile de asigurare obligatorie pentru asistența medicală, indemnizația pentru zilele de concediu nefolosite la desfacerea contractului individual de muncă etc.).

Cu alte cuvinte, persoanele asigurate (salariații), vor trece în categoria zilierilor și vor fi private de garanțiile sociale, concediul de odihnă plătit, concediul medical plătit, indemnizațiile în cazul accidentelor de muncă și altele. Or, potrivit art. 47 din Constituția Republicii Moldova, „Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea și bunăstarea, lui și familiei lui, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală, precum și serviciile sociale necesare. Cetățenii au dreptul la asigurare în caz de: șomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrînețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor împrejurări independente de voința lor.”

Mai mult decît atît, majoritatea zilierilor vor activa în zona rurală, în domeniul agriculturii, unde asigurarea monitorizării eficiente de către organele de control, în vederea respectării legii va fi foarte dificilă sau chiar imposibilă.

Ținînd cont de cele menționate, reiterăm poziția privind respingerea acestui proiect de Lege, întrucît prin adoptarea acestuia nu va fi diminuat fenomenul de ocupare informală a forței de muncă, ci dimpotrivă, va conduce la încălcarea drepturilor și intereselor de muncă ale persoanelor (zilierilor), precum și a legislației fiscale, securității și sănătății în muncă și mai cu seamă va favoriza operarea de plăți în numerar de către agenții economici.Or, acest tip de activitate economică, constituie un impediment enorm pentru diminuarea muncii și economiei informale.

Cu respect,

Președinte                                                                                 

Oleg BUDZA


Dacă aveţi propuneri, recomandări sau doleanţe ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau sa ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova